Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Ciechanowie

Pomoc i opieka

Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Ciechanowie pomaga wszystkim osobom potrzebującym wsparcia, znajdującym siew trudnej sytuacji życiowej lub materialnej, zwłaszcza osobom ubogim, niesamodzielnym oraz dzieciom z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. Naszą działalność pomocową prowadzimy w różnych formach:

– świadcząc środowiskowe usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych w miejscu ich zamieszkania

– prowadząc klub Aktywnego Seniora zapewniający osobom starszym opiekę i aktywizację społeczną

– prowadząc świetlicę środowiskowa dla dzieci z rodzin potrzebujących wsparcia w wypełnianiu funkcji rodzicielskich

– dożywiając osoby ubogie oraz przekazując im pomoc rzeczową

– wypożyczając sprzęt pielęgnacyjny i rehabilitacyjny osobom niepełnosprawnym, niesamodzielnym , chorym lub po wypadkach

Skip to content