Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Ciechanowie

Aktywni seniorzy PCK poznają Mazowsze

Zadanie publiczne pn. „Aktywni seniorzy PCK  poznają Mazowsze” dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego

Zasady udziału
Celem głównym zadania jest zwiększenie sprawności fizycznej członków Klubu Aktywnego Seniora PCK, poprzez zapewnienie możliwości uprawiania aktywności ruchowych z jednoczesnym korzystaniem z zasobów przyrodniczych i kulturalnych Mazowsza
Cele szczegółowe:
– zainspirowanie osób starszych do wyjścia z domu i poznawania kultury i przyrody Mazowsza
– przekazanie uczestnikom zadania fachowej wiedzy umożliwiającej uprawianie zdrowej i bezpiecznej dla ich zdrowia aktywności fizycznej
– zapewnienie możliwości atrakcyjnego i pożytecznego spędzania wolnego czasu przez seniorów
– integracja środowiska osób starszych z wykorzystaniem aktywnej turystyki jako środka łączącego
– umożliwienie seniorom uprawiania aktywności ruchowej zgodnej z ich zainteresowaniami i potrzebami
Cele te zrealizujemy poprzez przeprowadzenia cyklu zajęć teoretycznych przygotowujących seniorów do aktywnej turystyki oraz zajęć praktycznych, w trakcie których będą mogli doskonalić swoje umiejętności jazdy na rowerze i poruszania się z kijkami nordic walking z jednoczesnym poznawaniem ciekawych przyrodniczo i kulturowo miejsc na Północnym Mazowszu. Najważniejszym elementem zadania będzie 1-dniowy wyjazd do Pułtuska i w rejon dolnego biegu rzeki Narwi, w trakcie którego poznawać będą bogatą przyrodę tego regionu oraz historię kraju i Mazowsza. Działaniom tym towarzyszyć będą działania popularyzujące uprawianie aktywnej turystyki oraz promujące Mazowsze jako atrakcyjny region obfitujący w miejsca, które warto zobaczyć.
Grupa docelowa
Grupę docelową stanowi 50 osób powyżej 60 roku życia, zamieszkałych na terenie powiatu ciechanowskiego uczestniczące w zajęciach Klubu Aktywnego Seniora PCK. Są to osoby aktywne z dosyć wysokim poziomem wykształcenia i niezłym stanie zdrowia, pragnące zaspokojenia potrzeb aktywności i samorealizacji. Osoby te mają utrudniony dostęp do możliwości aktywnego spędzania czasu.
Uczestnicy zadania zostaną podzieleni na dwie grupy: rowerową i nordic walking, w których prowadzone będą zajęcia praktyczne. Warunkiem zakwalifikowania do grupy rowerowej będzie posiadanie roweru turystycznego lub górskiego.

Działania realizowane w ramach zadania:
1. Realizacja działań promocyjno-popularyzujących aktywność fizyczną i zadania) przygotowanie i prowadzenie strony internetowej zadania
a) organizacja spotkania otwierającego zadanie połączona z wykładem „Ziemia Ciechanowska – tak bliska, a tak nieznana – historia, kultura i przyroda Północnego Mazowsza”
b) organizacja spotkania podsumowującego zadanie w Gołotczyźnie
2. Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych oraz turystyczno-ruchowych
Na działanie to składać się będą:
a) realizacja zajęć teoretycznych o następującej tematyce:
– „Zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej osobom kontuzjowanym oraz ofiarom wypadków komunikacyjnych”
b) realizacja zajęć praktycznych z zakresu jazdy na rowerze i poruszania się z kijkami nordic walking.
Uczestnicy zadania zostaną podzieleni na dwie grupy: rowerowa i nordic walking.
Zajęcia rowerowe służyć będą doskonaleniu techniki jazdy oraz poprawie kondycji fizycznej.Zajęcia rowerowe odbywać się będą na trasach Północnego Mazowsza zlokalizowanych wokół Ciechanowa oraz ścieżkach polnych i lasach. W czasie zajęć seniorzy dojeżdżać będą do ważnych historycznie i ciekawych miejsc, dzięki czemu lepiej poznają region, w którym zamieszkują.
Celem zajęć nordic walking będzie nauka w praktyce prawidłowej techniki, poznanie ćwiczeń rozgrzewających, ogólnorozwojowych oraz wyciszających. Zajęcia składać się będą z części wprowadzającej, w której omówione zostaną wszystkie ważne aspekty nordic walking, w tym: historia, aspekty zdrowotne, teoretyczne podstawy techniki, potrzebny sprzęt oraz zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas zajęć.
c) Organizacja 1-dniowego wyjazdu krajoznawczo-rekreacyjnego
Celem wyjazdu jest sprawdzenie w praktyce umiejętności nabytych w trakcie zadania, uprawianie aktywnej turystyki przez jego uczestników oraz poznanie walorów jednego z najpiękniejszych obszarów Mazowsza. Wyjazd przeprowadzony zostanie do Pułtuska i w rejon dolnego biegu rzeki Narwi, Seniorzy zapoznawać się z historią regionu i jednocześnie wykorzystywać i nabywać nowe umiejętności wędrówek z kijkami nordic walking.
Oprócz wędrówek w programie wyjazdu zaplanowano zwiedzanie Pułtuska z przewodnikiem:
Co zrobić aby wziąć udział w zadaniu:
Osoby zainteresowane udziałem w zadaniu powinny złożyć w naszej siedzibie komplet formularzy zgłoszeniowych: formularz zgłoszeniowy + zgoda RODO – turystyka 2023
Szersze informacje można uzyskać w siedzibie OR PCK w Ciechanowie oraz pod nr tel. 602-773-026

AKTUALNOSCI PROJEKTOWE

Spotkanie inaugurujące zadanie

2 czerwca 2023r. w siedzibie OR PCK w Ciechanowie odbyło sie spotkanie inaugurujące zadanie publiczne pn. „Aktywni seniorzy PCK poznają Mazowsze”. W spotkaniu uczestniczyli ciechanowscy seniorzy. W trakcie spotkania przedstawione zostały założenia i planowany przebieg zadania. Znany ciechanowski regionalista Pan Lech Zduńczyk wygłosił prelekcję pt. „„Ziemia Ciechanowska – tak bliska, a tak nieznana – historia, kultura i przyroda Północnego Mazowsza””, w której przedstawił ważne dla regionu, ale mało znane miejsca na Ziemi Ciechanowskiej.

Pierwsze zajęcia za nami

4 lipca przeprowadzone zostały pierwsze zajęcia praktyczne z zakresu jazdy na rowerze i posługiwania się kijkami nordic walking. Zajęcia praktyczne poprzedzone zostały teoretycznym wstępem oraz rozgrzewką. Uczestnicy grupy rowerowej dowiedzieli się o korzyściach i przeciwwskazaniach do jazdy na rowerze. Szczególna uwaga zwrócona została na bezpieczeństwo jazdy, w szczególności po drogach publicznych i ścieżkach rowerowych. Uczestnicy grupy „kijkowej” poznali podstawowe zasady użytkowania kijków do nordic walking, w szczególności zasady ustalania długości kijków oraz technikę marszu. przeprowadzone tez zostały zajęcia z zakresu udzielania I pomocy przedmedycznej w sytuacjach wypadków na rowerze, czy też skręceń lub zwichnięć. Po wprowadzeniu teoretycznym przyszedł czas na zajęcia praktyczne. W swoja pierwsza wyprawę uczestnicy grupy rowerowej wyruszyli do Gołotczyzny do siedziby Muzeum pozytywizmu, natomiast uczestnicy grupy nordic walking nabywali wprawy maszerując po ciechanowskich skwerach i parkach.

 

Aktywni seniorzy PCK coraz sprawniejsi

19 lipca uczestnicy zadania publicznego pn. „Aktywni seniorzy PCK poznają Mazowsze” odbyli kolejne zajęcia, które pokazały, że „wprawa czyni mistrza”, a ruch poprawia zdrowie i samopoczucie. Widać już było efekty pracy na wcześniejszych zajęciach. Poprawiła się kondycja seniorów i umiejętności jazdy na rowerze i marszu z kijkami do nordic walking. Zajęcia zakończyliśmy integracyjnym grillem w Zajeździe TUR.

Seniorzy doskonalili jazdę rowerem i technikę nordic walking

Za nami kolejne zajęcia realizowane w ramach zadania publicznego pn. „Aktywni seniorzy PCK poznają Mazowsze”. 10 lipca po rozgrzewce, uczestnicy zadania udali się do parku przy Muzeum Romantyzmu w Opinogórze aby tam szlifować swoje umiejętności jazdy rowerem i marszu z kijkami. Ponieważ był to dzień, w którym w OR PCK w Ciechanowie odbywał się piknik patriotyczny z okazji zwycięstwa w bitwie Warszawskiej, zajęcia odbyły się w biało-czerwonym anturażu.

Za nami wyjazd do Pułtuska i w rejon dolnej Narwi

22 sierpnia uczestnicy zadania publicznego pn. Aktywni seniorzy PCK poznają Mazowsze” wzięli udział w wycieczce do Pułtuska. W pierwszej części wyjazdu, w trakcie spaceru z przewodnikiem, poznawali historię i zabytki miasta oraz zwiedzili Zamek Biskupów Płockich, natomiast w drugiej części, w trakcie rejsu gondolami, podziwiali przyrodę i krajobraz nadnarwiański.

Aktywnie zakończyliśmy realizację zadania

26 września w Rodzinnym Parku Edukacji i Rozrywki w Gołotczyżnie zakończyliśmy realizację projektu pn.  „Aktywni seniorzy PCK poznają Mazowsze”. Pogoda dopisała więc seniorzy mogli aktywnie i zdrowo spędzić wolny czas. Uczestniczyli w gimnastyce dla seniorów oraz ćwiczeniach rozciągających, tradycyjnie też przeprowadziliśmy zajęcia nordic walking. Zainteresowaniem seniorów cieszyły się również ćwiczenia w grze w boules oraz gry i zabawy przy muzyce. Chętni mogli nauczyć się kroków popularnej „belgijki”.

    

Skip to content