Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Ciechanowie

Dzienny Dom Pobytu PCK dla osób starszych z chorobami otępiennymi

 

 

 

Zadanie publiczne dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego

Okres realizacji: 01.04.2024r. – 30.11.2026r.

Cel główny:
Zapewnienie osobom cierpiącym na chorobę otępienną we wczesnym jej stadium wsparcia w formie codziennej opieki i terapii oraz rehabilitacji, a także umożliwienie samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie.

Odbiorcy pomocy: Odbiorcami pomocy jest 15 osób zamieszkałych na terenie województwa mazowieckiego, w szczególności powiatu ciechanowskiego, cierpiących z powodu zespołu otępiennego w przebiegu choroby Alzheimera we wstępnym etapie choroby, a także członkowie ich rodzin. Będą to osoby gównie w wieku 55+, ale dopuszczamy też możliwość udziału osób młodszych, które stanowić będą nie więcej niż 30% uczestników projektu.

Rekrutacja
Procedura rekrutacyjna jest następująca:
a) złożenie w siedzibie OR PCK w Ciechanowie formularza zgłoszeniowego wraz z zaświadczeniem lekarskim potwierdzającym chorobę otępienną we wstępnym stadium choroby
b) pracownik socjalny wraz z psychologiem przeprowadzą kandydatem i jego rodziną wywiad, mający na celu ocenę stanu zdrowia i możliwości zapewnienia mu wsparcia oraz sytuacji życiowej kandydata i możliwości wsparcia jego rodziny. Z wywiadu sporządzona zostanie opinia.
c) kandydatów do uczestnictwa w zadaniu wskaże komisja, w skład której wejdą pracownik socjalny, psycholog, koordynator usług opiekuńczo-terapeutycznych i koordynator zadania. Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu podejmie Dyrektor OR PCK w Ciechanowie

Formy wsparcia przewidziane w zadaniu:
W ramach zadania publicznego utworzony zostanie nowy Dom Dziennego Pobytu PCK dla osób cierpiących na choroby otępienne. Planujemy że DDP zacznie świadczyć usługi od 01.07.2024r.
Działalność DDP polegać będzie na prowadzeniu:
– treningów wielowymiarowych, polegających na usprawnianiu przebiegu poszczególnych procesów poznawczych, tj. pamięci, uwagi, myślenia, planowania czy rozwiązywania problemów,
– treningów orientacji w rzeczywistości i udział terapii reminiscencyjnej (czyli wywoływanie wspomnień przy użyciu tzw. kotwic pamięci – zdjęć, listów czy pamiątek),
– zajęć z zakresu terapii ruchem i rehabilitacji,
– zajęć z logopedą,
– zajęć służących podtrzymywaniu umiejętności praktycznych, związanych z dniem codziennym i wykonywaniem podstawowych czynności, w tym higienicznych,
– zajęć stanowiących grupę oddziaływań psychospołecznych w chorobie Alzheimera, służących poprawie stanu psychicznego, utrzymywaniu kontaktów społecznych i jakości życia, takich jak muzykoterapia, terapia sztuką czy terapia ruchowa,
– wydarzeń integrujących osoby chore ze społeczeństwem
– wycieczek krajoznawczych
– zajęć usprawniających czynności ruchowe osób chorych, takich ja gimnastyka dla seniorów, zabawy na świeżym powietrzu, zajęcia z wykorzystaniem siłowni zewnętrznej itp.
– zdrowego odżywiania, dostosowanego do potrzeb chorych, w szczególności starszych
DDP mieścił się będzie w siedzibie OR PCK w Ciechanowie przy ul. Rzeczkowskiej 11. DDP funkcjonować będzie przez cały rok przez 5 dni roboczych w tygodniu i co najmniej 8 godzin dziennie, w godzinach dostosowanych do potrzeb uczestników i ich rodzin. Uczestnikom DDP zapewnione zostanie wyżywienie w postaci dwóch posiłków.

Informacje o zadaniu i procedurze rekrutacyjnej można uzyskać w siedzibie Oddziału Rejonowego PCK w Ciechanowie przy ul Rzeczkowskiej 11, telefonicznie (nr tel. 508-476-911) lub za pośrednictwem poczty e-mail: pckciechanow@wp.pl

Dokumenty do pobrania

Poniżej zamieszczamy Regulamin Organizacyjny Dziennego Domu Pobytu PCK dla osób starszych z chorobami otępiennymi oraz formularz zgłoszeniowy. Od 15 maja 2024r. zaczynamy przyjmowanie wypełnionych formularzy zgłoszeniowych, wraz z zaświadczeniem lekarskim potwierdzającym chorobę otępienną we wstępnym stadium choroby.

Regulamin Organizacyjny DDP PCK OR Ciechanów 

Kwestionariusz zgłoszeniowy DDP PCK OR Ciechanów 

Skip to content