Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Ciechanowie

Świetlica pełna radości – wsparcie PCK dla dzieci i młodzieży

Projekt realizowany jest w ramach priorytetu IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

 Wnioskodawca: Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Ciechanowie

Partner: Gmina Ciechanów

Okres realizacji: 01.07.2023r. –  31.12.2023r.

Cel główny projektu

Wsparcie rodzin ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym i niewydolnych wychowawczo w procesie przygotowywania dzieci do samodzielnego życia i kształtowania właściwych postaw społecznych poprzez objęcie 45 dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych opieką oraz zajęciami edukacyjnymi i profilaktycznymi,

 Odbiorcy pomocy w projekcie: 45 z gminy i miasta Ciechanów z rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych., zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

 Rekrutacja

 • wyselekcjonowanie kandydatów przez GOPS-y i z bazy rodzin objętych pomocą PCK, kontakt ze szkołami -wskazanie potencjalnych uczestników projektu, spotkania z rodzicami
 • złożenie formularzy zgłoszeniowych przez rodziców
 • uzyskanie opinii pedagogów szkolnych o potrzebach i problemach uczniów
 • dokonanie wyboru 45 osób – uczestników projektu oraz 40 ich rodziców

Preferencje dla: osób i rodzin korzystających z POPŻ, dzieci z rodzin wielodzietnych, niepełnych, z rodzin ubogich, których co najmniej 1 rodzic jest bezrobotny, uczniów, którzy powtarzali rok nauki, dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

Formy wsparcia przewidziane w projekcie:

W ramach projektu wsparte zostały Punkty w Wsparcia Dziennego Dzieci i Młodzieży prowadzone w Ciechanowie i Gumowie

Prowadzenie działalności edukacyjnej i wychowawczej

Punkty prowadzą szeroką działalność edukacyjną, służącą wspieraniu wychowanków w procesie nauczania. Działalność edukacyjna ma charakter:

 • stworzenia warunków i pomocy w odrabianiu lekcji
 • prowadzenia korepetycji dla uczniów wykazujących problemy w nauce oraz reedukacji dla uczniów, którzy utracili posiadane wcześniej wiadomości i umiejętności
 • prowadzenie kółek zainteresowań obejmujących realizację zajęć wykraczających tematycznie poza ramy programowe szkoły, zwłaszcza z fizyki, chemii, informatyki, biologii, historii, geografii, zajęcia z języka angielskiego

Kształtowanie postaw prospołecznych wychowanków i właściwych relacji rodzinnych

Zadanie obejmować będzie następujące działania:

 • działania profilaktyczne wspierające rodzinę w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych
 • organizacja spotkań ze specjalistami i pogadanek z zakresu promocji zdrowia i zdrowego trybu życia i konieczności dbania o kondycje fizyczną,
 • organizacja spotkań ze specjalistami i pogadanek z zakresu profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy oraz ryzykownych zachowań
 • realizacja warsztatów kształtujących właściwe postawy społeczne: z zakresu komunikacji interpersonalnej, pracy grupie, utrzymywania właściwych relacji w grupie rówieśniczej, z rodzicami i nauczycielami, zajęć z zakresu kultury osobistej
 • włączenie dzieci i młodzieży w działalność społeczną prowadzoną przez PCK
 • organizacja wigilii i pikników integracyjnych
 • spotkania indywidualne i grupowe z rodzicami dot. właściwej opieki nad dziećmi.

Zasady udziału w projekcie określa regulamin zamieszczony poniżej:

Regulamin Projektu Swietlica pełna radości – wsparcie PCK dla dzieci i młodzieży

Aby wziąć udział w projekcie należy w siedzibie naszego oddziału złożyć komplet dokumentów zgłoszeniowych:

Formularz zgłoszeniowy

KARTA KWALIFIKACYJNA Ciechanów

KARTA KWALIFIKACYJNA Gumowo

OŚWIADCZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (1)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Skip to content