Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Ciechanowie

Grupy SIM

Na przełomie lat 1962-1963 r. w Rymanowie Zdroju powstały pierwsze Grupy Społecznych Instruktorów Młodzieżowych (SIM) PCK będące zespołami liderów młodzieżowych.

SIMy to najbardziej aktywni członkowie ruchu młodzieżowego, którzy realizują wolontariat w każdym obszarze działalności Polskiego Czerwonego Krzyża.

Tytuł SIMa PCK można uzyskać po przejściu trzy etapowego procesu, a szkolenia liderskie dla najaktywniejszych wolontariuszy odbywają  się podczas  ogólnopolskich obozów młodzieżowych.

Cel i zadania grupy SIM PCK

  1. Celem działania grupy SIM PCK jest wzmocnienie działań jednostek podstawowych

poprzez odpowiednie przygotowanie kadr instruktorów – liderów i animatorów działalności młodzieżowej.

  1. Do zadań grupy SIM PCK należy:

a) działanie na rzecz pomocy potrzebującym,

b) opieka nad Szkolnymi Kołami PCK i Klubami Wiewiórka PCK ­ pomoc w organizowaniu pracy czerwonokrzyskiej w szkołach i środowisku zamieszkania,

c) szkolenie i doszkalanie członków Młodzieży PCK w zakresie podstawowych zagadnień czerwonokrzyskich,

d) promowanie pracy wolontarystycznej w społeczności lokalnej,

e) kreowanie dogodnych możliwości dla samorealizacji młodzieży oraz podnoszenia i rozwijania ich umiejętności,

f) edukacja społeczności lokalnej w zakresie pierwszej pomocy – pomoc w organizacji szkoleń lub samodzielne ich prowadzenie po uzyskaniu uprawnień z zakresu szkolenia z pierwszej pomocy ­ określonych przez władze Stowarzyszenia,

g) współpraca z innymi jednostkami podstawowymi oraz Zarządami PCK i Radami Młodzieżowymi PCK i innymi organizacjami młodzieżowymi,

h) wspieranie działań Stowarzyszenia w wypełnianiu jego celów i zadań statutowych.

05.12.2022r. w Międzynarodowym Dniu Wolontariusza, Prezes Zarządu Oddziału PCK w Ciechanowie, Pan Bogdan Kołakowski, podczas integracyjnego spotkania Wolontariuszy wręczył na ręce przedstawiciela grupy założycielskiej SIM PCK – Zuzanny Mach, zgodę na powołanie Grupy.

14 grudnia br. odbyło się pierwsze spotkanie nowo powstałej Ciechanowskiej Grupy SIM PCK (Społecznych Instruktorów Młodzieżowych Polskiego Czerwonego Krzyża) przy Szkole Podstawowej nr 7 w Ciechanowie.

Opiekunem Grupy została pani Małgorzata Nowakowska. Grupa realizuje projekty edukacyjne PCK w szkołach i przedszkolach dotyczące zdrowego stylu życia, bezpieczeństwa na drodze, higieny, a także upowszechnia wiedzę dotyczącą pierwszej pomocy, organizuje happeningi związane z ważnymi społecznie tematami, a także tworzy własne projekty w zależności od potrzeb pojawiających się w lokalnym środowisku. Grupa wspiera również działalność Szkolnych Kół PCK oraz Klubów Wiewiórka PCK w Ciechanowie.

JAK ZAŁOŻYĆ GRUPĘ SIM

  1. Do założenia grupy SIM PCK wymagana jest liczba 10 członków.
  2. Decyzję o powołaniu grupy podejmuje Zarząd Oddziału Rejonowego PCK na wniosek grupy założycielskiej lub z własnej inicjatywy.
  1. O powołaniu grupy SIM PCK należy powiadomić Okręgową Radę Młodzieżową PCK.
  2. Dokumentację grupy SIM PCK stanowi dziennik pracy grupy wraz z:

a) imiennym wykazem członków oraz ich deklaracjami członkowskimi,

b) ewidencją składek członkowskich (wpłacanych do kasy Oddziału Rejonowego PCK lub delegatury PCK przez skarbnika lub opiekuna grupy), dokumenty do szkoleń, ewidencja tytułów SIM PCK,

c) rocznym planem pracy grupy,

d) dokumentacją działalności grupy,

e) dokumentacją finansów grupy

f) Dokumentacja grupy SIM PCK przechowywana jest w siedzibie działalności jednostki lub w macierzystym oddziale rejonowym PCK lub delegaturze PCK.

  1. Decyzję o rozwiązaniu grupy SIM PCK może podjąć Zarządu Oddziału Rejonowego

PCK z własnej inicjatywny, na wniosek grupy lub Okręgowej Rady Młodzieżowej

  1. Grupa może mieć swojego opiekuna. Opiekun powinien uczestniczyć w zebraniach grupy, interesować się jej problemami, pomagać w przeprowadzaniu przez grupę różnych akcji
Skip to content